מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 1. דף נחיתה זה ("דף נחיתה") של חברת איסבקו – חברה ישראלית למשקאות בע"מ ("החברה") מספק מידע בנוגע למותגי אלכוהול, יין ובירה בינלאומיים המיובאים ו/או המופצים על ידי חברת כספיריטס בע"מ לרבות תחת השם כספי משקאות חריפים. הנך מסכים לתנאים אלו כפי שמפורטים מעצם השימוש והגלישה בדף הנחיתה.
 2. החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש ואת הוראות מדיניות הפרטיות (ביחד, "התקנון") מבלי לפרסם הודעה מראש על השינוי ו/או על תוכנו. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של התקנון, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף בדף הנחיתה.
 3. מובהר, כי על פי דין רכישה של מוצרים אלכוהוליים מותרת אך ורק מגיל 18 ומעלה. בעת כניסת המשתמש לדף הנחיתה מצהיר ומתחייב המשתמש כי מלאו לו 18 שנים (לפחות).
 4. אזהרה: "צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!".
 • דף הנחיתה, זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע בדף הנחיתה ובקשר למוצרים המופיעים בו לרבות, זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר מכל מין וסוג במוצרים ובמידע, שייכים לכספיריטס לחברה ו/או לצדדים שלישיים, לפי העניין, ולמשתמש בדף הנחיתה לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע. בהתאם, המשתמש בדף הנחיתה מתחייב שלא להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להעביר את המידע המפורט באתר לצדדים שלישיים ו/או לעשות כל שימוש אחר במידע ו/או בדף הנחיתה, למעט למטרה הספציפית המפורטת בתקנון זה.
 1. השם "כספיריטס" הוא סימן מסחר רשום ובהתאם אין לעשות בו כל שימוש ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
 2. חלקים שונים מהמידע ומהתמונות בדף הנחיתה, מוצגים בדף הנחיתה בהתאם להסכמים בין החברה ו/או כספיריטס לבין חברות וצדדים שלישיים אחרים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או את התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב ובהתאם לתנאי השימוש או ההרשאה של החברה.
 3. המשתמש בדף הנחיתה מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שכספיריטס ו/או החברה ו/או מי מטעמם אינם אחראים בשום צורה ואופן לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשירותים ובמידע לרבות זה המתפרסם בדף הנחיתה וכי האחריות הבלעדית לשימוש כאמור תהיה על המשתמש.
 4. תמונות של המוצרים וכן כל מידע אחר המתפרסם בדף הנחיתה מוצג לצורך ההמחשה בלבד ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או כספיריטס ו/או מי מטעמן בקשר עם מידע כגון תמונות המפורסמות בדף הנחיתה, לרבות בגין הבדלים בגודל המוצר, במראה וכו' בין התמונות לבין המוצרים שיסופקו בפועל על ידי החברה. 
 5. המשתמש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שלמרות שהחברה פועלת על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, הרי שייתכנו ליקויים ו/או טעויות ו/או אי דיוקים במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש ו/או שיבושים, והכל, בין היתר, עקב תקלות טכניות, טעויות אנוש ו/או בגין צדדים שלישיים ו/או מכל טעם אחר. מובהר בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר ו/או בקשר לצריכת המוצרים המפורסמים בדף הנחיתה.    
 6. השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה (ובכלל זה, כספיריטס), לרבות מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל נזק ישר או עקיף ומכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהוא הנובע ו/או הקשור לדף הנחיתה. 
 7. המשתמש מסכים כי החברה תכלול פרסום בדף הנחיתה, לרבות באמצעות פרסום "באנרים" ו/או כתבות פרסומיות ו/או כל שימוש אחר שהחברה תמצא לנכון כגון:  pop up;  pop under, פרסום קולי; וידאו וכו'.
 8. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה (לרבות כספיריטס) בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שייגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות החברה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי עקב שימוש המשתמש בדף הנחיתה. 
 9. החברה אינה שומרת פרטים של משתמשים המבקרים בדף הנחיתה. 
 10. יחד עם זאת, דף הנחיתה מארח מעת לעת (ויכול ויארח בעתיד) כלים ופלטפורמות שיהיו בבעלות החברה ו/או בבעלות של צדדים שלישיים ("פלטפורמות של צדדים שלישיים" או "פלטפורמות"). מטרתם של אותם פלטפורמות היא הנגשה של תכנים (לרבות פרסומות) מותאמים אישית למשתמשים ויצירה של אינטראקציות עם תכנים נוספים. לצורך כך, אוספות החברות המפעילות את אותן פלטפורמות מידע שמטרתו ניתוח של גלישת המשתמש באתר ופרופיל התנהגותי, באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסלים וכלים נוספים. מובהר כי המידע כאמור נאסף ישירות על ידי אותם צדדים שלישיים ובאחריותן. השימוש באותם פלטפורמות, כפופה (תמיד) למדיניות הפרטיות של החברות המפעילות את אותן פלטפורמות של צדדים שלישיים. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לאבטחת המידע או אופן השימוש הנעשה על ידי הפלטפורמות במידע הנאסף על ידם.
 11. דף הנחיתה מאפשר ועשוי לאפשר בעתיד הפעלה של פלטפורמות של צדדים שלישיים של חברות שונות. בכל עת יכול המשתמש למחוק את העוגיות (Cookies) / לשנות את הגדרות הפרטיות, באמצעות כניסה לדף הבית של הדפדפן (בו נעשה שימוש לצורך כניסה לדף הנחיתה) ולפעול לפי ההנחיות המפורטות בדפדפן. 

תשומת הלב כי מחיקה של העוגיות (Cookies) עשויה להשפיע על היכולת לקבל פרסומות מותאמות אישית. 

 1. השימוש בפלטפורמות של צדדים שלישיים כפוף למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים המפעילים את הפלטפורמות. בנוסף, בעת שהמשתמש מבקר בדף הנחיתה בזמן שהוא מחובר ל"חשבון גוגל" שברשותו, גוגל עשויה לאסוף מידע ולשתף אותו עם החברה. מובהר כי המידע שמועבר על ידי Google לחברה כולל גם מידע אישי. על מנת לבטל אפשרות זו, יש להיכנס להגדרות חשבון Google של המשתמש. 
 2. המשתמש באתר מסכים בזאת, כי כל תביעה /ו או דרישה נגד החברה (לרבות כספיריטס) תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד תחילת הפרסום הרלוונטי באתר, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח – 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחר.
 3. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בחיפה, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

 

bushmills

מכירת אלכוהול מותרת מעל גיל 18

הכניסה לאתר זה מיועדת למי שמלאו לו 18 שנים.

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!
דילוג לתוכן